Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok
1.Ubytovanie a pobyt hostí v campingu Slnečné Skaly (ďalej iba camping) sa riadi týmto
prevádzkovým poriadkom.
2. Hosť pri príchode do campingu je povinný zastaviť svoj dopravný prostriedok (ak cestuje
dopravným prostriedkom) pred rampou a ohlásiť sa pracovníkovi recepcie na recepcii
campingu a predložiť mu osobné doklady potvrdzujúce jeho totožnosť (OP,CP). Deti do 15
rokov musia predložiť preukaz poistenca dokazujúci jeho vek. V prípade nepredloženia
preukazu u dieťaťa do 5 rokov veku bude mu účtovaný poplatok za osobu vo veku 5-15
rokov.
3. V prípade neprihlásenia sa alebo neskorším prihlásením sa k pobytu pri vstupe do
campingu môže byť hosť z areálu campingu vykázaný.
4.Pracovník recepcie zapíše hosťa do knihy hostí a po zaplatení pobytového poplatku vystaví
hosťovi potvrdenie o zaplatení poplatku za ubytovanie a poplatku (dane) obci. Hosť je
povinný zaplatiť pri príchode do campingu za celý plánovaný pobyt v campingu. V prípade
skoršieho ukončenia pobytu v campingu sa finančný rozdiel nevracia.
5.V prípade, že sa hosť ubytuje pred 6:00 hod. Účtujeme poplatok za celú noc ubytovania.

6. V prípade, že hosť neopustí camping v posledný ubytovací deň do 9:00 hod. Bude mu
účtovaný ubytovací poplatok za ďalší deň.
7. Pripojenie obytných karavanov a obytných áut na rozvodovú sieť 230 V je potrebné
nahlásiť pri ubytovací a zaplatiť zaň príslušný poplatok.
8. Ohraničovanie priestoru okolo obytných caravanov, obytných áut a stanov je zakázané.
9.V celom objekte campingu je zakázané umývanie motorových vozidiel a caravanov.
10.Hosť je povinný v dobe od 22:00 hod. do 6:00 hod. dodržiavať nočný kľud.
11. Hosť nesmie v dobe od 6:00 hod. do 22:00 hod. nadmerným hlukom obťažovať
ostatných ubytovaných hostí.
12. Hosť je povinný odkladať odpad iba do odpadkových nádob.
13. Hosťom je dovolené zakladať oheň, variť a umývať riad len na miestach na tento účel
určených.
14.Vstup psov do areálu je dovolený za predpokladu, že jeho majiteľ bude odstraňovať
výkaly svojho psa a bude naňho primerane dohliadať, tak aby neobťažoval iných
ubytovaných hostí.
15. Hosť zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi campingu a je povinný túto
škodu okamžite uhradiť v plnej výške.
16.Prevádzkovateľ campingu nezodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené hosťom treťou
osobou.
17. Pri porušení tohto prevádzkového poriadku môže pracovník recepcie alebo iná
oprávnená osoba vykázať hosťa z objektu campingu a to bez náhrady.